Dự án

Khách Hàng Công Ty Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn SOVIGAZ

1/ Xử lý bề mặt và sơn mới tháp chưng cất (cao 45m):

- Hình ảnh tháp khi đi khảo sát

- Sau khi đã hoàn thiện

- Chất lượng bề mặt được xử lý 

Thiết kế và sơn mới xe bồn theo yêu cầu của Khách Hàng.