Dự án

Khách Hàng Công Ty Hải Hà

Triển khai quân để bảo trì bề mặt và sơn cấp tốc - thời gian thi công 3 - 4 ngày trong điều kiện tàu nằm phao ở Vũng Tàu :

1/ Toàn bộ mạn khô (2 màu).

2/ Thiết kế in ấn, bảo trì bề mặt và sơn mới logo ống khói theo yêu cầu.